a spolehlivost

obchodní podmínky

1. Veškerý půjčovaný sortiment je výhradním vlastnictvím firmy PŮJČOVNA RADEK KLUBAL.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Doba zapůjčení = den (hodina) od převzetí stroje do domluveného dne vrácení. Dobu nájmu je možné prodloužit nejpozději do dvanácti hodin před uplynutím doby vrácení, se souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou věc včetně veškerého příslušenství a dokumentů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu v jakém ho převzal.

3. Nedodržení doby vrácení. Překročí-li nájemce dohodnutou dobu vrácení, uhradí pronajímateli sazbu půjčovného za každý den (hodinu) překročení zápůjčky.

4. Podmínky užívání. Nájemce je povinen dodržovat všechny platné předpisy. Je povinen jednat tak, aby na zapůjčené věci nevznikla žádná škoda. Nájemce je povinen zabezpečit věc proti odcizení, zneužití nebo poškození. Nájemce nesmí na půjčené věci provádět změny a úpravy. Pronajímatel je oprávněný požadovat přístup k zapůjčené věci za účelem kontroly, zda ho nájemce užívá řádným způsobem. Nájemce nesmí půjčenou věc využívat k páchání trestné činnosti.

5. Nájemné a odpovědnost za škody. Nájemce okamžikem převzetí přebírá hmotnou odpovědnost za zapůjčené zařízení. Odpovědnost končí vrácením pronajímateli. Pokud na zapůjčené věci vznikla škoda, má pronajímatel právo požadovat náhradu. Nájemce se zavazuje platit nájemné za zapůjčenou věc řádně a včas. Nájemné se hradí v hotovosti (není-li dojednáno jinak – toto dojednání je zaznamenané se souhlasem pronajímatele ve smlouvě – viz bod 9.).

6. Nehoda, poškození, odcizení. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení věci (nebo její části) je nájemce povinen tuto událost okamžitě nahlásit pronajímateli.

7. Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

8. Ostatní. Nájemce přebírá věc ev. vozidlo k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů, s provozními doklady a s klíčem. Nájemce nesmí manipulovat se zapůjčenou věcí pod vlivem návykových látek nebo léků majících vliv na vnímání. Nájemce je povinen oznámit neprodleně pronajímateli všechny závady, které se na půjčené věci projeví v době nájmu. Pronajímatel zajišťuje běžné kontroly, opravy a údržbu půjčovaného sortimentu na svoje náklady.

9. Dodatečná ustanovení: (konkrétní písemné dohody s pronajímatelem)

RADEK KLUBAL

IČ: 45428921

TEL.: 602 721 553

radekklubal@seznam.cz

RSS kanál

Najdete nás: